moje specializace
specializace na rodinné a občanské právo

RODINNNÉ PRÁVO

 • Celkové poradenství v oblasti rodinného práva
 • Sepisy dohod o výchově a výživě rodičů k nezletilým dětem
 • Zastupování v soudním řízení o úpravu styku rodičů s nezletilými dětmi, prarodičů s vnoučaty
 • Sepisy dohod o úpravě styků rodičů s dětmi a prarodičů s vnoučaty
 • Zastupování v řízeních o zákaz styku rodičů s dětmi, prarodičů s vnoučaty
 • Zastupování v řízeních o zbavení rodičovské zodpovědnosti, omezení rodičovské zodpovědnosti
 • Zastupování v soudním řízení o úpravu výživného na nezletilé i zletilé děti (snížení/zvýšení výživného, určení vyživovací povinnosti)
 • Sepisy dohod o výživném na nezletilé i zletilé děti
 • Zastupování v řízeních o rozvod manželství
 • Sepisy návrhů na rozvod manželství tzv. dohodou dle ust. §24a zákona o rodině
 • Zastoupení ve věcech vypořádání společného jmění manželů
 • Sepisy dohod o vypořádání společného jmění manželů a dohod o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a vyživovací povinnosti na dobu po rozvodu manželství
 • Zastupování v soudních řízeních o určení/popření otcovství
 • Zastupování v soudních řízeních o nároky neprovdané matky (příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matky)
 • Zastupování v řízeních o výživné manželky či manžela
 • Sepisy dohod o výživné manželky či manžela
 • Zastupování v řízeních o výživné rozvedené manželky či manžela
 • Sepisy dohod o výživné rozvedené manželky či manžela
 • Zastupování v řízení o udělení souhlasu ke změně příjmení dítěte
 • Zastupování v řízení o osvojení (zrušitelné i nezrušitelné)
 • Zastupování v řízeních o svěření dítěte do pěstounské péče včetně zrušení pěstounské péče
 • Zastupování v trestních řízeních o zanedbání povinné výživy
 • Zastupování v řízení o vymáhání dlužného výživného (výkon rozhodnutí, exekuce)
 • Zastupování v soudním řízení rodičů o úpravu výkonu rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem na dobu do i po rozvodu manželství 

OBČANSKÉ PRÁVO

 • Kompletní poradenství v oblasti vlastnického práva, spoluvlastnictví, společného jmění
 • Sepis smluv o převodu majetku (nemovitých i movitých věcí)
 • Sepis dohod o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem
 • Zastupování v soudním řízení o určení vlastnického práva k nemovitostem, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem
 • Zastupování v řízení o vyklizení nemovitostí, bytu
 • Zastupování v řízení o vrácení daru
 • Sepis nájemních smluv o nájmu bytu, podnájmnu bytu
 • Sepis smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • Sepisy kupních smluv, smluv o dílo, příkazní smlouvy, smlouvy o úschově, smlouvy o obstarání věci, smlouvy o půjčce, darovací smlouvy, směnné smlouvy
 • Komplexní poradenství ve věcech odpovědnosti za škodu a za bezdůvodné obohacení včetně zastupování v soudních řízeních v těchto věcech 

TRESTNÍ PRÁVO

 • Trestní řízení - zastupování v trestním řízení na plnou moc 
 • trestní oznámení - kvalifikované sepsání trestního oznámení
 • uplatňovaní náhrady škody
 • odklony v trestním řízení
 • narovnání v trestním řízení
 • mediace
 • zastupovaní poškozených (obětí trestných činů) v trestním řízení včetně uplatnění a vymáhání nároků na náhradu škody a nemajetkovou ujmu
 • zastupovaní v řízení o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím v trestním řízení podle zák.č.82/1998 Sb.,výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem