Advokátní kancelář
Mgr.Lada Kosánová, advokát ČAK 13829

PROFIL  ADVOKÁTNÍ  KANCELÁŘE


SLUŽBY

Advokátní kancelář Mgr.Lady Kosánové vznikla v roce 2011 po úspěšném absolvování advokátní zkoušky. Kancelář patří mezi menší typ českých advokátních kanceláří a vyznačuje se individuálním přístupem ke klientům. V průběhu celého zastupování se klientům věnuje advokátka Mgr. Lada Kosánová, která se dlouhodobě specializuje na zastupování klientů ve věcech rodinného práva. Advokátka spolupracovala s advokátní kanceláří: Judr. Ludmila Lejnarová;AK Dostál Sorokáč;Čalfa,Bartošík a partneři

RODINNÉ PRÁVO

Individuální přístup ke klientům

 Rozvod, péče o děti,výchova a výživa dětí,nahrazení souhlasu jednoho z rodičů při rozhodovaní o významné záležitosti dítěte,výživné manželky, výživné rozvedené manželky, příspěvek na výživu neprovdané matky, nároky neprovdané matky, určení a popření otcovství, osvojení, majetkové právo a majetkové vyrovnání nemovitostí, kompletní vypořádání společného jmění manželů.

TRESTNÍ PRÁVO

veškeré trestní právo

Obhajoba v trestním řízení, obhajoba na základě plné moci i dle ustanovení soudu, a to i u zvlášť závažných trestných činů.

PRACOVNÍ A OBCHODNÍ PRÁVO

Výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, dohoda o zrušení pracovního poměru, pracovní spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, porušování pracovně právních předpisů, žaloby o zaplacení mzdy a náhrady mzdy, žaloby o neplatnost pracovního poměru. 

OBČANSKÉ PRÁVO

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, vydání bezdůvodného obohacení, náhrada škody.

SMLOUVY

Smlouvy o půjčce, uznání dluhu, uznání závazku, dohody o narovnání sporných nároků, dohody o změně obsahu smlouvy, zástavní smlouvy. 

PŘEVODY NEMOVITOSTÍ

Kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene.

PŘESTUPKOVÉ PRÁVO

Zastupování v přestupkovém řízení